Metoda 3-A MobiGas Instalacja Pilotażowa w MPGK Katowice

W ramach trójstronnego porozumienia pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Katowicach oraz współpracującymi Ekoamret Sp. z o.o. i Muller Abfallprojekte GmbH postanowiono przeprowadzić badania terenowe w celu sprawdzenia i weryfikacji parametrów metody „3-A MobiGas” w warunkach rzeczywistych. Podstawowym wynikiem testów ma być określenie potencjału energetycznego istniejącego materiału odpadowego Dzięki uprzejmości Zarządu MPGK SP. z o.o. uzgodniono warunki działania a w efekcie zainstalowano mobilną instalacje do recyklingu frakcji podsitowej zmieszanych odpadów komunalnych.

Instalacja badawcza składa się z trzech stalowych kontenerów roboczych (komór fermentacyjnych) i jednego kontenera technicznego. Wszystkie o jednakowych wymiarach: długość 8,0 m, szerokość i wysokość 3,0 m. W kontenerze technicznym zamontowano niezbędną aparaturę i wyposażenie z głównym elementem - układem kogeneracyjnym. W układzie kogeneracyjnym (typowym OZE) następować będzie energetyczne wykorzystanie biogazu powstającego w procesie stabilizacji odpadów. Zainstalowana aparatura kontrolna i pomiarowa pozwala na pełen monitoring przebiegu procesu.

Instalacja „3-A MobiGas” na terenie MPGK Katowice. Kontener techniczny i trzy komory fermentacyjne

Załadunek materiału do komór fermentacyjnych.

Podstawowym materiałem wsadowym była pochodząca z bieżącej produkcji MPGK frakcja podsitowa odpadów zmieszanych. W miarę możliwości dodawano również trawę z pielęgnacji terenów zielonych.

Podstawowym materiałem wsadowym była pochodząca z bieżącej produkcji MPGK frakcja podsitowa odpadów zmieszanych. W miarę możliwości dodawano również trawę z pielęgnacji terenów zielonych.

Pozyskane odpady biodegradowalne (substraty procesu) umieszcza się w komorach fermentacyjnych za pomocą ładowarki kołowej. Zaszczepienie bakteriami kolejnych porcji materiału przeznaczonego do fermentacji odbywa się poprzez wymieszanie go z materiałem częściowo przefermentowanym. Stosowanie zestawu komór pozwala zachowanie ciągłości procesu. Jeden pełen cykl przebiega (trwa) od 21 do 28 dni w zależności od rodzaju i właściwości wsadu.

Odpowiednią wilgotność fermentowanego materiału uzyskuje się poprzez wykorzystanie powstającego w procesie fermentacji płynu - perkolatu. Spływa on z poszczególnych komór w czasie procesu i poprzez natrysk wykorzystywany do zwiększenia wilgotności fermentujących w komorach odpadów. Cała gospodarka perkolatem odbywa się w obiegu zamkniętym. Dopełnieniem utrzymania optymalnych warunków procesowych jest utrzymywanie odpowiedniej temperatury wewnątrz komór. Realizowane jest to przez instalację grzewczą umieszczoną w podłodze i ścianach komór fermentacyjnych. Wykorzystywana jest oczywiście energia cieplna odzyskiwana z systemu chłodzenie układu kogeneracyjnego. Uzyskiwany w procesie biogaz zasila układu kogrenracyjny Micro T30 firmy Tedom.

Wyniki przeprowadzonych dotychczas badania potwierdziły parametry określane przez dostawców technologii. Wyniki te uzasadniają możliwość zastosowania technologii „3-A” przy zagospodarowaniu odpadów komunalnych.

Równolegle do badań terenowych prowadzone były badania laboratoryjne (analityczne) fermentującego materiału pobranego na różnych etapach procesu.