METODĄ „3-A MobiGas”

MOBILNA INSTALACJA PRZETWARZNIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH METODĄ

W odpowiedzi na specyficzne wymogi niektórych lokalizacji opracowano mobilną wersję instalacji wykorzystującą metodę „3-A”. Podstawowy moduł składa się z 3 do 5 stalowych szczelnych komór fermentacyjnych oraz kontenera technicznego. Całość jest połączona kanałem technicznym w którym umieszczone są niezbędne urządzenia i instalacje. W kontenerze technicznym umieszczone są urządzenia i wyposażenie niezbędne do prowadzenia procesu technologicznego oraz do produkcji energii elektrycznej i cieplnej:

 • układ kogeneracyjny (skojarzona produkcje energii elektrycznej i ciepła),
 • zbiornik perkolatu (odcieku),
 • podwójny zbiornik biogazu,
 • system odzysku i dystrybucji ciepła,
 • aparatura kontrolno-pomiarowa,
 • niezbędne instalacje i zabezpieczenia.

Zasady prowadzenia procesu są identyczne z obowiązującymi w instalacjach stacjonarnych.
Mobilne instalacje są idealny dla miejsc gdzie występują mniejsze ilości materiału który należy utylizować a który może być substratem dla biogazowni. Oprócz odpadów komunalnych mogą to być:

 • pozostałości z przetwórstwa rolno-spożywczego,
 • stałe odchody zwierząt hodowlanych,
 • pozostałości z produkcji ogrodniczej (owocowo-warzywnej, kwiatowej)
 • pozbawione wartości i przeterminowane produkty żywnościowe.

Do podstawowych zalet należą:

 • elastyczna i modułowa wielkość (możliwość przerobu od 1000 do 5000 Mg odpadów w ciągu roku),
 • ewentualna łatwa implementacja do istniejących instalacji (jako ich uzupełnienie, poszerzenie),
 • niewielkie wymagania przy przygotowaniu terenu i montażu elementów instalacji (kompaktowe wykonanie) 

 • możliwość lokalnego pozyskiwanie energii i otrzymywania kompostu,
  odnawialne źródło energii, redukcja szkodliwych emisji i odorów.

Często pozostałości z produkcji czy przetwórstwa są dużym problemem w miejscach w których powstają. Stale rosnące koszty utylizacji oraz konieczność spełnienia wymogów prawnych ujemnie wpływają na zyskowność prowadzonej działalności. Do podstawowych profitów prowadzenia własnej biogazowni należą zmniejszenie kosztów ponoszonych na utylizację odpadów oraz energię elektryczną i ciepło. Działalność taka jest oczywiście proekologiczna, pozytywnie wpływa na nasze środowisko naturalne.

PRZYKŁADY REALIZACJI

m. Cieszowa gm. Koszęcin (instalacja o mocy 30 kW)