RECYKLING ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZY ZASTOSOWANIU SUCHEJ FERMENTACJI METANOWEJ METODĄ „3-A”

Proponujemy przeprowadzenie kompletnego procesu wdrożenia metody „3-A” w Państwa przedsiębiorstwie. Począwszy od opracowania koncepcji pomocnej przy podejmowaniu decyzji aż do kompletnego wykonania instalacji z dostawą urządzeń. Oczywistym etapem jest uruchomienie i nadzór nad pracą instalacji. Proponujemy zaprojektowanie instalacji odpowiadającej Państwa potrzebom, adekwatnej do posiadanych możliwości ale za razem łatwej w ewentualnej rozbudowie.
Naszą ofertę kierujemy w szczególności do:

  • istniejących i projektowanych zakładów przetwarzających odpady biodegradowalne,
  • zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego,
  • producentów i hodowców rolnych,
  • gospodarstw ogrodniczych (producenci warzyw, kwiatów).

Z życiem i działalnością człowieka nierozerwalnie związane jest powstawanie i gromadzenie się różnego rodzaju odpadów. Wraz z postępem cywilizacyjnym zmieniała się zarówno ilość jak i struktura tych odpadów. Wzrastająca ich ilość i cały szereg problemów z nimi związanych (odbieranie, transport, gromadzenie i przetwarzanie) stały się problemami na które zaczęto zwracać uwagę. Konieczność rozwiązania tych problemów doprowadziła do opracowania i wdrożenia wspólnej polityki i działań. Przejawem polityki ekologicznej Unii Europejskiej oraz krajowej polityki w zakresie gospodarowania odpadami są powołane do życia akty prawne. Określają one cele i zasady postępowania w zakresie gospodarki odpadami na różnych szczeblach uwzględniając wymogi ochrony środowiska oraz inne regulacje prawne. 

 

Jednym z konicznych do spełnienia wymogów jest konieczność ograniczenia ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych do składowania (Art.3c Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Do przeprowadzenia procesu odzysku poprzez recykling organiczny z wykorzystaniem odzyskanej energii proponujemy zastosowanie metody „3-A” austriackiej firmy Müller Abfallprojekte GmbH. Metoda „3-A”  pozwala na kompleksowe zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych a z jej specyfiki wynika podstawowa cecha - bardzo niską emisja odorów.