logo-ue-fundusze-europejskie
logo-ue-efrr

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "EKOAMRET"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Rozwój współpracy gospodarczej i promocja działalności firmy Ekoamret Sp. z o.o. na arenie międzynarodowej.” Nr projektu: RPOP.02.04.00-16-0008/18"
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka
Działanie: 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2019 r. – 31.12.2021 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 256 600,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 179 620,00 PLN

Celem głównym projektu jest otwarcie nowych kanałów biznesowych, wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym oraz promocja przedsiębiorstwa „EKOAMRET” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, poprzez promocję nowego produktu chemicznego (sorbentu) – absorbującego siarkowodór (H2S) w procesie powstawania biogazu.

Efektami bezpośrednimi realizacji projektu będzie wsparcie Wnioskodawcy w zakresie internacjonalizacji
działalności, doradztwa specjalistycznego, wprowadzenie innowacji organizacyjno-procesowej, wsparcie realizacji przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym, oraz zainwestowanie środków własnych.