Biogazownia rolnicza w m. Hryniewicze D. gm. Bielsk Podlaski 40 kW

biogazBiogazownia została zaprojektowana, wykonana i uruchomiona w ramach projektu "Badanie skuteczności aktywnych i pasywnych metod poprawy efektywności energetycznej infrastruktury z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach RPO Województwa Podlaskiego 2007–2013, Działanie 1.1 realizowanego przez Politechnikę Białostocką.

Jako komorę fermentacyjną zastosowano stalowy, leżący zbiornik cylindryczny. Zbiornikiem dofermentującym jest żelbetowy zbiornik o objętości ok. 400 m3 z zamontowanym na koronie elastycznym magazynem biogazu. Instalację wyposażono również w podziemny zbiornik wstępny. Część wyposażenia oraz aparaturę kontrolno-pomiarową i sterowanie umieszczono w żelbetowym kontenerze technicznym. Biogazownię wyposażono w układ kogeneracyjny UK37/A produkcji eGIE Sp. z o.o. z Opola o mocy elektrycznej 40 kW. Odzyskiwane z kogeneracji ciepło ma być wykorzystane na potrzeby bytowe oraz do suszenia przechowywanego w gospodarstwie zboża.
Substratami do produkcji biogazu mają być obornik owczy i koński oraz alternatywnie kiszonka traw. Szacunkowa ilość produkowanego biogazu: 160 tys. m3/rok.

Nasze zaangażowanie:
Opracowanie i wykonanie założeń projektu technologicznego.
Sporządzenie dokumentacji wykonawczej i ruchowej.
Współudział w realizacji i uruchomieniu instalacji.

No Comments Yet.

Leave a comment