Dokumentacja technologiczna biogazowni

Jako dokumentację technologiczną rozumiemy cały pakiet dokumentów z informacjami dotyczącymi wszystkich zagadnień związanych z projektowaniem, wykonaniem, uruchomieniem i bieżącą praca biogazowni.
W szczególności są to dokumenty zawierające:

  • opis danych procesowych, analizę z opisem procesu technologicznego (fermentacji metanowej), parametry substratów, możliwe do uzyskania produkty procesu, ilości energii, bilans masowo-energetyczny, efekt ekologiczny, parametry technologiczne procesu (temperatura, pH, HRT, obciążenie),
  • opis przebiegu i obsługi procesu (sposób przygotowania i podawania substratów, nadzór nad parametrami technologicznymi, sposób mieszania fermentującej biomasy, postepowanie z pozostałościami procesu, reagowanie na sytuacje awaryjne),
  • określenie elementów biogazowni - komór fermentacyjnych, zbiorników, magazynu biogazu, dobór maszyn i urządzeń, określenie parametrów i elementów poszczególnych instalacji (transportu substratów, ogrzewania, gazowej, transportu reszty pofermentacyjnej),
  • rozmieszczenie poszczególnych elementów biogazowni, rodzaje i przebieg instalacji, sposób połączenia i współpracy poszczególnych elementów, warunki posadowienia i montażu maszyn i urządzeń, zasilanie i zabezpieczenie odpowiednich warunków pracy,

Projekt technologiczny musi zawierać takie elementy aby mógł posłużyć autorom projektu budowlanego do stworzenia wymaganej przepisami dokumentacji projektowej wymaganej przy składanie „Wniosku o wydanie pozwolenia na budowę”.

Comments are closed.