Układ redukcji ilości dwutlenku węgla (CO2) w biogazie.

W ramach realizowanego projektu badawczego zajęto się opracowaniem metody chemicznej redukcji dwutlenku węgla w biogazie, dedykowanej małym biogazowniom. Prace nasze realizujemy w projekcie: „Badania nad opracowaniem innowacyjnej instalacji do uzdatniania biogazu dedykowanej biogazowniom o małych mocach.” Nr Umowy: RPOP.01.01.00-16-0018/18). Jest on współfinansowany w ramach Działania 1.1. Innowacje w przedsiębiorstwach w ramach I Osi priorytetowej „Innowacje w Gospodarce” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

Obecnie wśród wielu metod uzdatniania biogazu, w odniesieniu do dwutlenku węgla wyróżnić należy :

 • absorpcję fizyczną z wyodrębnieniem płuczki wodnej,
 • absorpcję chemiczną,
 • absorpcję zmiennociśnieniową (PSA),
 • separację membranową,
 • separację kriogeniczną.

Przykładem technologii chemicznej jest absorpcja CO2 w wodnych roztworach aminy, gdzie cieczą absorpcyjną jest alkanoamina. W instalacji oprócz strumienia uzdatnianego biogazu, drugim strumieniem opuszczającym kolumnę absorpcyjną jest wodny roztwór aminowy. Po opuszczeniu kolumny absorpcyjnej roztwór aminowy zostaje regenerowany w kolumnie regeneracyjnej.
Przystępując do prac przyjęto główne założenie - redukcja zawartości dwutlenku węgla w biogazie w granicach 15 - 20% jego zawartości. Wypada podkreślić, ze nie chodzi nam o technicznie osiągalną całkowitą redukcję ilości dwutlenku. Metoda taka jest znana, prowadzi do otrzymania tzw. biometanu (biogaz o właściwościach gazu sieciowego). W naszej metodzie reedukacja ma być na zakładanym poziomie a sama metoda ma być skalowalna i ma służyć instalacjom o małych mocach. Zaletami metody będą:

 • przy tych samych warunkach przebiegu procesu produkcji biogazu będzie można zastosować układy kogeneracyjne o większych mocach;
 • skrócenie czasu pracy obecnie zainstalowanych kogeneratorów (zmniejszenie ewentualnej uciążliwości);
 • łatwiejsza i tańsza gospodarka energią zawartą w paliwie gazowym poprzez zastosowanie mniejszych magazynów biogazu;
 • zmniejszenie zbiorników na paliwo biogazowe w przypadku wykorzystania biogazu jako paliwo pojazdów trakcyjnych;
 • redukcja emisji CO2 do atmosfery;
 • użytkowe zagospodarowanie absorbowanego dwutlenku węgla.

Zestawienie cech i właściwości opracowywanej metody.

Lp.

Cecha / funkcjonalność

Korzyść, przewaga

1. Technologia dedykowana instalacjom biogazowym o małych mocach (do 50 kW) Dostępne na rynku rozwiązania do uzdatniania biogazu przeznaczone są dla dużych biogazowni, co wyklucza ich zastosowalność w uwarunkowaniach małych i średnich przedsiębiorstw oraz małych gospodarstw rolnych(koszty, energochłonność).
2. Zastosowanie taniej w kosztach początkowych oraz kosztach bieżących metody absorbcji chemicznej.

Stosowane w dużych instalacjach rozwiązania (np. wykorzystujące metodę separacji membranowej czy metodę kriogeniczną) są metodami bardzo energochłonnymi oraz kosztownymi. Wyklucza to ich zastosowalność w uwarunkowaniach małych i średnich przedsiębiorstw oraz małych gospodarstw rolnych. Koszt alternatywnych technologii jest bardzo duży, porównywalny z kosztem samej biogazowni. Przewidywany koszt technologii wypracowanej w projekcie nie powinien przekroczyć 5% kosztów mikrobiogazowni.

3. Redukcja emisji dwutlenku węgla o 10 - 20 % Technologie redukcji zawartości dwutlenku węgla w biogazie maja na celu doprowadzenie do uzyskania tzw. biometanu. Chodzi o doprowadzenie biogazu do takich parametrów aby spełniał wymagania gazu zatłaczanego do istniejących instalacji przesyłowych gazy ziemnego. W ramach projektu ma powstać technologia i urządzenia których celem ma być obniżenie zawartości w zakresie mniejszym niż w instalacjach dużych (inne przeznaczenie uzdatnionego biogazu). Mimo to redukcja do założonego poziomu będzie znacząca dla całego procesu produkcji i energetycznego wykorzystania biogazu.

Po zakończeniu badań i opracowaniu prototypu planowane jest komercyjne wykorzystanie urządzenia i opracowanej metody.

Comments are closed.