Odpady komunalne – Dane Statystyczne

W 2004 roku wytworzono w Polsce 11,8 mln ton (Mg) odpadów komunalnych, w tym:

 • 10 400 tys. ton odpadów komunalnych niesegregowanych (10,4 mln ton) !!!
 • 243 tys. ton odpadów komunalnych zbieranych selektywnie,
 • 440 tys. ton odpadów z ogrodów, parków i z targowisk,
 • 251 tys. ton odpadów z czyszczenia ulic i placów,
 • 451 tys. ton odpadów wielkogabarytowych

Ponad 95% z wytworzonych odpadów komunalnych unieszkodliwionych buło przez składowanie. Procesom przekształcania biologicznego poddano zaledwie ok. 2,39% tych odpadów.
W tamtym czasie eksploatowano:

 • 1 049 składowisk odpadów,
 • 83 kompostownie,
 • 84 sortownie oraz
 • 1 instalację termicznego przekształcania odpadów.

Poniżej podstawowe informacje na temat odpadów komunalnych opracowane na podstawie danych GUS a pochodzące z „Krajowego planu gospodarki odpadami 2022” (Uchwała nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 M.P. 2016 poz. 784).

Dalsze dane z GUS dotyczą roku 2018. Zebrannych zostało 12,5 mln Mg odpadów komunalnych (wzrost o 4,3% w porównaniu z 2017 r.). Na jednego mieszkańca przypadało średnio 325 kg zebranych odpadów, co oznacza wzrost o 13 kg w porównaniu z rokiem poprzednim. Z gospodarstw domowych ok. 83,7% wszystkich wytworzonych odpadów komunalnych. Zebrane odpady komunalne w 2018 r. zostały poddane następującym procesom:

a) odzysk – 7 103,1 tys. ton (56,9%), w tym:

 • recykling – 26,2%,
 • biologiczne procesy przetwarzania (kompostowanie lub fermentacja) – 8,1%,
 • przekształcenie termiczne z odzyskiem energii – 22,6%,

b) unieszkodliwienie – 5 382,3 tys. ton (43,1%), w tym:

 • przez przekształcenie termiczne bez odzysku energii – 1,5%,
 • przez składowanie – 41,6%.

Na koniec 2018 r. funkcjonowało 286 składowisk przyjmujących odpady komunalne. Ponad 90% z nich wyposażonych było w instalacje służące do odgazowywania, w wyniku czego poprzez spalanie ujętego gazu (biogazu wysypiskowego) odzyskano około 84 800 tys. MJ energii cieplnej oraz około 105 357 tys. kWh energii elektrycznej.